Privacy Policy

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych w Anicar Sp. z o.o.

RODO – w oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.
Kto jest Administratorem danych osobowych? Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Anicar Sp. z o.o., NIP: 113-23-31-237, ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa, tel. 22 673 03 70, e-mail: anicar@galerievenis.pl
Dane kontaktowe do Administratora danychZapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres iod@galerievenis.pl
W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?Informuje się iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez w/w Administratorów danych, w następujących celach:wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową,wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 c) RODO),w celach rekrutacyjnych, czyli w przypadku otrzymania aplikacji o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (art. 6 ust.1 c) RODO) – wynika z przepisów prawa zgodnie z Kodeksem Pracy.
Ujawnianie, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być:ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. 
Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?Informuje się, iż:w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody. Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych –  przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody,w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpujących informacji oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego, okres, przez który przetwarzane będą dane osobowe ustalany jest indywidualnie dla każdego procesu rekrutacyjnego i podany zostanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym,
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Kto jest organem nadzorczym?Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl (dawniej GIODO).
W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?Informuje się, że podanie danych osobowych jest:w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych  – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub elektroniczną należących do partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych,w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie,w przypadku prowadzenie procesu rekrutacji, podanie danych ma charakter ustawowy (Kodeks Pracy) oraz dobrowolny, gdzie niepodanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym może skutkować nieuwzględnienia osoby w procesie rekrutacyjnym,
Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniuInformujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W przypadku, gdy Administrator danych będzie korzystał z takich narzędzi jak pliki cookies, narzędzi Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html) lub narzędzi mediów społecznościowych jak na przykład  Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/cookies), zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.
Jakie jest źródło pochodzenia danych?Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.
Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?Administrator danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Jak zabezpieczamy dane osobowe?Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Polityka Cookies

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym (Ustawa prawo telekomunikacyjne).

Ważne definicje

 1.  „Dane osobowe”  – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 2. Pliki cookies” – Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili przeglądania strony internetowej,
 3. Strona internetowa” – serwis dostarczany pod linkiem https://galerievenis.pl/ 
 4. Przetwarzanie”  – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 5.  „Administrator” – lub Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 6. Strona trzecia” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
 7. Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,
 8. Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 9. Profilowanie” – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 10. Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych. Pliki cookies mogą należeć do Administratora danych lub do stron trzecich,
 11. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): https://uodo.gov.pl/pl/404 

Kogo dotyczy niniejsza Polityka cookies?

Niniejsza Polityka cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, użytkowników serwisu, zebranych z wykorzystaniem plików cookies na stronie lub podstronach internetowych należących do Administratora danych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych jest ANICAR Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa, KRS 0000059371, NIP 1132331237, REGON 01740517500000.

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres: iod@anicar.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Jakie pliki cookies są stosowane?

Na stronie i podstronach serwisu Administratorów danych są lub mogą być używane następujące rodzaje plików cookie:
1) techniczne, operacyjne, optymalizujące nawigację i wyświetlanie umieszczonych na stronie internetowej treści,
2) analityczne, profilujące, śledzące,
3) pliki cookies stron trzecich,
4) pliki cookies innych stron.

Operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów danych. Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes Administratorów danych uważa się działania opisane poniżej:

Nazwa pliku Opis Typ Ważność Zakres
__stripe_mid aby zapewnić zapobieganie oszustwom Techniczne 1 rok Niezbędny
Tk_ai Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika Techniczne Bezterminowy Niezbędny
wordpress_logged_in_* Zapisywanie zalogowanego użytkownika Techniczne Bezterminowy Niezbędny
wordpress_sec_* Zapewnia ochronę przed atakiem przechowując ukryte informacje Techniczne Bezterminowy Niezbędny
wp_lang Przechowuje niezbędne ustawienia językowe Techniczne Bezterminowy Niezbędny

Stosowanie analitycznych, profilujących, śledzących, plików cookies stron trzecich

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:

Nazwa plikuOpisTypWażnośćZakres
_gcl_auDostarczone przez Google Tag Manager w celu poprawy z efektywności stron internetowych korzystających z ich usługAnalityczny3miesiąceAnalityka
_gaInstalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkownikówAnalityczny2 lataAnalityka
_gidZainstalowany przez Google Analytics przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony internetowej. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowoAnalityczny1 dzieńAnalityka
_gat_gtag_UA_*Ustawione przez Google do rozróżniania użytkownikówAnalityczny1 minutaAnalityka

Stosowanie skryptów stron trzecich

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej skrypty stron trzecich. Informujemy, iż w przypadku zastosowania skryptów stron trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie skryptów stron trzecich w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na zastosowanie skryptów stron trzecich odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:

Nazwa plikuOpisTypWażnośćZakres
wordpress*Ten plik cookie jest używany przez motyw WordPress witryny. Pozwala właścicielowi serwisu na wdrażanie lub zmianę treści serwisu w czasie rzeczywistymStrona trzeciaBezterminowyNiezbę

Pliki cookies innych stron

Na niektórych stronach lub podstronach należących do Administratora danych mogą być zastosowane pliki cookies innych stron, mogą również być wyświetlane treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Aby móc obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą Administrator danych nie ma kontroli i nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies tych stron:

Lp.Nazwa strony trzeciejLink do informacji
1Facebookhttps://www.facebook.com/legal/terms
2YouTubehttps://www.youtube.com/t/terms
3LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/user-agreement
4Google Mapshttps://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Poszczególne przeglądarki lub urządzenia mogą oferować ustawienia, które pozwalają wybrać, czy pliki cookie przeglądarki mają być ustawione, a także umożliwiają ich usunięcie. Ustawienia te różnią się w zależności od przeglądarki, a producenci mogą w dowolnej chwili zmienić zarówno ustawienia, które udostępniają, jak i sposób ich działania. Dodatkowe informacje na temat ustawień oferowanych przez poszczególne przeglądarki można znaleźć na stronach, do których prowadzą poniższe linki:

Lp.Nazwa przeglądarkiLink do informacji
1Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647
2Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
3Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
4Safarihttps://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
5Operahttps://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

E-Sklep

Informujemy, iż na stronie internetowej Sklepu internetowego Galerie Venis https://sklep.galerievenis.pl/ informacje o zastosowanych plikach cookies zostały przedstawione odrębnie i dostępne są na stronie internetowej E-Sklepu.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

1. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych,
3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.Nazwa podmiotuLink do informacjiMogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych
1Facebookhttps://www.facebook.com/legal/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
2YouTubehttps://www.youtube.com/t/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
3Googlehttps://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
4LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/user-agreement1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
5Google Mapshttps://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Ujawnianie danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe są ujawniane odbiorcom danych. Kategoriami odbiorców są podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia IT, rozwiązań teleinformatycznych na poziomie software i hardware, marketingu, agencje reklamowe, agencje marketingowe, z którymi Administrator danych zawarli umowy powierzenia w oparciu o art. 28 RODO. Wykaz podmiotów, którym powierza się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Informujemy o prawie do żądania od Administratorów danych realizacji następujących praw:
1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawo od przenoszenia danych,
7) prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych,
8) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejszej Polityce Cookies, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania. Zapytania w sprawie realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą należy kierować na adres do korespondencji wskazany w niniejszej Polityce cookies.

Ocena skutków dla ochrony danych (czyli DPIA)

1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania dokonują oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
2. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na www analitycznych, profilujących plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem w/w plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dane państwo może nie zapewnić wystarczających ochrony danych osobowych, może nie zapewnić realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się wysokie ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych,
3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.Nazwa podmiotuLink do informacjiMogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych – ryzyko związane z transferem danych osobowych poza EOG
1Facebookhttps://www.facebook.com/legal/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
2YouTubehttps://www.youtube.com/t/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
3Googlehttps://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
4LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/user-agreement1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
5Google Mapshttps://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

BOOKING AN MEETING IN SHOWROOM

Fill out the form to book an appointment with our specialist in Showroom Gdynia

BOOKING AN MEETING IN SHOWROOM

Fill out the form to book an appointment with our specialist in Showroom AL. Jerozolimskie

BOOKING AN MEETING IN SHOWROOM

Fill out the form to book an appointment with our specialist in Showroom Malborska

REQUEST A FREE CONSULTATION

Fill in the form and our designers will contact you and advise you on technical and functional problems and propose a solution following the latest trends.

Rezerwacja spotkania w Showroom

Wypełnij formularz aby zarezerwować spotkanie z naszym specjalistą w Showroom Gdynia

Rezerwacja spotkania w Showroom

Wypełnij formularz aby zarezerwować spotkanie z naszym specjalistą w Showroom AL. Jerozolimskie

Rezerwacja spotkania w Showroom

Wypełnij formularz aby zarezerwować spotkanie z naszym specjalistą w Showroom Malborska

Zgłoszenie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz zapytania, a nasi projektanci skontaktują się i doradzą w potrzebach technicznych, funkcjonalnych oraz zaproponują rozwiązania zgodne z nowymi trendami.