Polityka cookies

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym (Ustawa prawo telekomunikacyjne).

Ważne definicje

 1.  „Dane osobowe”  – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 2. Pliki cookies” – Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili przeglądania strony internetowej,
 3. Strona internetowa” – serwis dostarczany pod linkiem https://galerievenis.pl/ 
 4. Przetwarzanie”  – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 5.  „Administrator” – lub Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 6. Strona trzecia” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
 7. Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,
 8. Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 9. Profilowanie” – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 10. Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych. Pliki cookies mogą należeć do Administratora danych lub do stron trzecich,
 11. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): https://uodo.gov.pl/pl/404 

Kogo dotyczy niniejsza Polityka cookies?

Niniejsza Polityka cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, użytkowników serwisu, zebranych z wykorzystaniem plików cookies na stronie lub podstronach internetowych należących do Administratora danych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych jest ANICAR Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa, KRS 0000059371, NIP 1132331237, REGON 01740517500000.

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres: iod@anicar.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Jakie pliki cookies są stosowane?

Na stronie i podstronach serwisu Administratorów danych są lub mogą być używane następujące rodzaje plików cookie:
1) techniczne, operacyjne, optymalizujące nawigację i wyświetlanie umieszczonych na stronie internetowej treści,
2) analityczne, profilujące, śledzące,
3) pliki cookies stron trzecich,
4) pliki cookies innych stron.

Operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów danych. Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes Administratorów danych uważa się działania opisane poniżej:

Nazwa pliku Opis Typ Ważność Zakres
__stripe_mid aby zapewnić zapobieganie oszustwom Techniczne 1 rok Niezbędny
Tk_ai Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika Techniczne Bezterminowy Niezbędny
wordpress_logged_in_* Zapisywanie zalogowanego użytkownika Techniczne Bezterminowy Niezbędny
wordpress_sec_* Zapewnia ochronę przed atakiem przechowując ukryte informacje Techniczne Bezterminowy Niezbędny
wp_lang Przechowuje niezbędne ustawienia językowe Techniczne Bezterminowy Niezbędny

Stosowanie analitycznych, profilujących, śledzących, plików cookies stron trzecich

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:

Nazwa plikuOpisTypWażnośćZakres
_gcl_auDostarczone przez Google Tag Manager w celu poprawy z efektywności stron internetowych korzystających z ich usługAnalityczny3miesiąceAnalityka
_gaInstalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkownikówAnalityczny2 lataAnalityka
_gidZainstalowany przez Google Analytics przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony internetowej. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowoAnalityczny1 dzieńAnalityka
_gat_gtag_UA_*Ustawione przez Google do rozróżniania użytkownikówAnalityczny1 minutaAnalityka

Stosowanie skryptów stron trzecich

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej skrypty stron trzecich. Informujemy, iż w przypadku zastosowania skryptów stron trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie skryptów stron trzecich w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na zastosowanie skryptów stron trzecich odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:

Nazwa plikuOpisTypWażnośćZakres
wordpress*Ten plik cookie jest używany przez motyw WordPress witryny. Pozwala właścicielowi serwisu na wdrażanie lub zmianę treści serwisu w czasie rzeczywistymStrona trzeciaBezterminowyNiezbę

Pliki cookies innych stron

Na niektórych stronach lub podstronach należących do Administratora danych mogą być zastosowane pliki cookies innych stron, mogą również być wyświetlane treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Aby móc obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą Administrator danych nie ma kontroli i nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies tych stron:

Lp.Nazwa strony trzeciejLink do informacji
1Facebookhttps://www.facebook.com/legal/terms
2YouTubehttps://www.youtube.com/t/terms
3LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/user-agreement
4Google Mapshttps://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Poszczególne przeglądarki lub urządzenia mogą oferować ustawienia, które pozwalają wybrać, czy pliki cookie przeglądarki mają być ustawione, a także umożliwiają ich usunięcie. Ustawienia te różnią się w zależności od przeglądarki, a producenci mogą w dowolnej chwili zmienić zarówno ustawienia, które udostępniają, jak i sposób ich działania. Dodatkowe informacje na temat ustawień oferowanych przez poszczególne przeglądarki można znaleźć na stronach, do których prowadzą poniższe linki:

Lp.Nazwa przeglądarkiLink do informacji
1Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647
2Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
3Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
4Safarihttps://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
5Operahttps://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

E-Sklep

Informujemy, iż na stronie internetowej Sklepu internetowego Galerie Venis https://sklep.galerievenis.pl/ informacje o zastosowanych plikach cookies zostały przedstawione odrębnie i dostępne są na stronie internetowej E-Sklepu.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

1. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych,
3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.Nazwa podmiotuLink do informacjiMogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych
1Facebookhttps://www.facebook.com/legal/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
2YouTubehttps://www.youtube.com/t/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
3Googlehttps://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
4LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/user-agreement1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
5Google Mapshttps://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Ujawnianie danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe są ujawniane odbiorcom danych. Kategoriami odbiorców są podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia IT, rozwiązań teleinformatycznych na poziomie software i hardware, marketingu, agencje reklamowe, agencje marketingowe, z którymi Administrator danych zawarli umowy powierzenia w oparciu o art. 28 RODO. Wykaz podmiotów, którym powierza się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Informujemy o prawie do żądania od Administratorów danych realizacji następujących praw:
1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawo od przenoszenia danych,
7) prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych,
8) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejszej Polityce Cookies, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania. Zapytania w sprawie realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą należy kierować na adres do korespondencji wskazany w niniejszej Polityce cookies.

Ocena skutków dla ochrony danych (czyli DPIA)

1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania dokonują oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
2. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na www analitycznych, profilujących plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem w/w plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dane państwo może nie zapewnić wystarczających ochrony danych osobowych, może nie zapewnić realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się wysokie ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych,
3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.Nazwa podmiotuLink do informacjiMogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych – ryzyko związane z transferem danych osobowych poza EOG
1Facebookhttps://www.facebook.com/legal/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
2YouTubehttps://www.youtube.com/t/terms1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
3Googlehttps://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
4LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/user-agreement1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne
5Google Mapshttps://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/1) nieuprawniony dostęp do danych,
2) utrata kontroli nad swoimi danymi,
3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,
4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Obowiązuje Polityka prywatności

BOOKING AN MEETING IN SHOWROOM

Fill out the form to book an appointment with our specialist in Showroom Gdynia

BOOKING AN MEETING IN SHOWROOM

Fill out the form to book an appointment with our specialist in Showroom AL. Jerozolimskie

BOOKING AN MEETING IN SHOWROOM

Fill out the form to book an appointment with our specialist in Showroom Malborska

REQUEST A FREE CONSULTATION

Fill in the form and our designers will contact you and advise you on technical and functional problems and propose a solution following the latest trends.

Rezerwacja spotkania w Showroom

Wypełnij formularz aby zarezerwować spotkanie z naszym specjalistą w Showroom Gdynia

Rezerwacja spotkania w Showroom

Wypełnij formularz aby zarezerwować spotkanie z naszym specjalistą w Showroom AL. Jerozolimskie

Rezerwacja spotkania w Showroom

Wypełnij formularz aby zarezerwować spotkanie z naszym specjalistą w Showroom Malborska

Zgłoszenie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz zapytania, a nasi projektanci skontaktują się i doradzą w potrzebach technicznych, funkcjonalnych oraz zaproponują rozwiązania zgodne z nowymi trendami.